Giới thiệu dự án

Convivir Colorado

7

Triển lãm nghệ thuật

Học sinh trình bày tác phẩm nghệ thuật của mình tại Graland Country Day School vào ngày 22 tháng 7 năm 2023

Báo cáo tác động

Báo cáo tác động của Convivir Colorado 2020-2023

Tạp chí Sinh viên

Ấn phẩm này giới thiệu công việc của sinh viên và trích dẫn từ kinh nghiệm của họ với chương trình Nghệ thuật và Đối thoại của Convivir.

Sẵn sàng để thực hiện một sự thay đổi thực sự?

Vui lòng quyên góp ngay hôm nay để hỗ trợ công việc của chúng tôi hoặc đăng ký để biết thông tin mới nhất.